<strong><u>מדד מלניק למצב המשק לא השתנה בחודש מרץ  </u></strong>

בלימת הפעילות המשקית נמשכת המשך ירידת יבוא התשומות למגזר העסקי משקף פסימיות באשר להמשך הפעילות המשקית ::: להורדת נתוני המדד בקובץ אקסל לחץ כאן ::: מדד מלניק למצב המשק לא השתנה בחודש מרץ 2023. בלימת הפעילות המשקית נמשכת. על פי המדד, המגזר העסקי לא צמח ברבעון הראשון של 2023. מדד הפדיון בענפי המסחר והשירותים, המשקף […]