<strong><u>מדד מלניק למצב המשק נותר ללא שינוי בחודש נובמבר</u></strong>

ניכרת האטה בפעילות המגזר העסקי מדד היבוא מצביע על פסימיות באשר להמשך הפעילות המשקית ::: להורדת נתוני המדד בקובץ אקסל לחץ כאן ::: מדד מלניק למצב המשק לא השתנה בחודש נובמבר 2022. ניכרת האטה בפעילות המגזר העסקי, ההאטה עדיין לא באה לידי ביטוי בשוק העבודה. מדד הפדיון בענפי המסחר והשירותים, המשקף את הביקושים המקומיים ובעיקר […]