<strong><u>מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.1 אחוז בחודש ינואר  </u></strong>

נמשכת ההאטה במגזר העסקי ירידת יבוא התשומות למגזר העסקי משקפת פסימיות באשר להמשך הפעילות המשקית ::: להורדת נתוני המדד בקובץ אקסל לחץ כאן ::: מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.1 אחוז בחודש ינואר 2023. נמשכת ההאטה במגזר העסקי. מדד הפדיון בענפי המסחר והשירותים, המשקף את הביקושים המקומיים ובעיקר את הצריכה הפרטית, ירד בחודשיים האחרונים ומבטא […]