<strong><u>מדד מלניק למצב המשק לא השתנה בחודש פברואר  </u></strong>

מחריפה ההאטה במגזר העסקי ירידת יבוא התשומות למגזר העסקי משקפת פסימיות באשר להמשך הפעילות המשקית ::: להורדת נתוני המדד בקובץ אקסל לחץ כאן ::: מדד מלניק למצב המשק לא השתנה בחודש פברואר 2023. מחריפה ההאטה במגזר העסקי. על פי המדד, התוצר של המגזר העסקי לא עלה כלל בחודש האחרון. מדד הפדיון בענפי המסחר והשירותים, המשקף […]