<strong><u>מדד מלניק למצב המשק לא השתנה בחודש יולי  </u></strong>

ההאטה בפעילות המגזר העסקי נמשכת  ניכרת האטה משמעותית בצמיחה הכלכלית ברביע השני ::: להורדת נתוני המדד בקובץ אקסל לחץ כאן ::: מדד מלניק למצב המשק לא השתנה בחודש יולי 2023. ההאטה בפעילות הכלכלית של המגזר העסקי נמשכת. בסיכום הרביע השני ניכרת האטה משמעותית בצמיחה. כאמור בהודעות קודמות, ההאטה המקומית נובעת משילוב של האטת הפעילות הכלכלית […]